Privacy Statement
Solidmoves Werving & Selectie B.V.

Solidmoves Werving & Selectie B.V. respecteert de privacy van haar gebruikers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan Solidmoves Werving & Selectie B.V. verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende wetgeving wordt behandeld. Wanneer u persoonsgegevens verstrekt, worden deze opgenomen in onze administratie.
De persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd door ons te houden aan de wettelijke kaders die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt.

Verzamelen van uw persoonsgegevens

In de volgende gevallen is het Solidmoves Werving & Selectie B.V. toegestaan uw gegevens te verwerken en bewaren:

 • Als u Solidmoves Werving & Selectie B.V. toestemming geeft voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
 • Als u uw gegevens invult of achterlaat op onze website, u zich inschrijft op ons kantoor of op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening;
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op verzoek van u voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
 • Als verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Solidmoves Werving & Selectie B.V. rust;
 • Als de verwerking noodzakelijk is om uw of andermans vitale belangen te beschermen;
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan Solidmoves Werving & Selectie B.V. is opgedragen;

Wij kunnen ook gegevens van u verzamelen indien u deze heeft geplaatst op publieke middelen waaruit zou kunnen blijken dat u geïnteresseerd bent in werk gerelateerde dienstverlening. In dat geval zullen wij u benaderen voor een inschrijving conform onze voorwaarden en met inachtneming van dit Privacy Statement. Heeft u geen interesse dan zullen wij eerder genoemde gegevens verwijderen.

Verwerking van persoonsgegevens

Solidmoves Werving & Selectie B.V. kan u als werkzoekende, kandidaat, gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer, zelfstandig ondernemer en/of zakelijke relatie bent van Solidmoves Werving & Selectie B.V., de onderstaande persoonlijke gegevens verwerken. U bent zelf verantwoordelijk dat de door u aangedragen persoonlijke gegevens correct en actueel zijn.

Werkzoekende of kandidaat:

 • NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens;
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht;
 • Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring;
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan;
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof;
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften;
 • Op vrijwillige basis andere content waarmee u uzelf voorstelt (video, foto);
 • Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet;

Gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer en zelfstandig ondernemer

Indien u voor Solidmoves Werving & Selectie B.V. of haar opdrachtgevers kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt, verwerkt Solidmoves Werving & Selectie B.V. onderstaande gegevens:

 • NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, bank- en/of girorekeningnummer;
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht;
 • Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring;
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan;
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof;
 • Nationaliteit, BSN & identiteitsbewijs (kopie identiteitsbewijs), een eventuele werkvergunning;
 • Gegevens in het kader van pre-employment screening;
 • Gegevens betreffende de aard en inhoud van de vorige arbeidsbemiddeling, alsmede betreffende de beëindiging ervan;
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften;
 • Op vrijwillige basis andere content waarmee u uzelf voorstelt (video, foto);
 • Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet;

Inlener/relatie

(contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers, referenten en elke andere instantie waarmee Solidmoves Werving & Selectie B.V. een zakelijke relatie onderhoudt)

 • NAW-gegevens, contactgegevens, functies van contactpersonen en KvK-nummer;

Solidmoves Werving & Selectie B.V. kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie dan wel ten behoeve van de bemiddeling. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan sollicitanten of kandidaten, zakenpartners en onderaannemers (bv gegevensbewerkers) die namens haar diensten verlenen, en in alle overige gevallen waarin Solidmoves Werving & Selectie B.V. hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechtelijk vonnis.

Doeleinden verwerking

Solidmoves Werving & Selectie verzamelt en verwerkt uw gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening, waaronder bemiddeling, uitzenden, payroll en werving & selectie.

Uw persoonsgegevens die door u worden verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar te brengen;
 • U op de hoogte te brengen van interessante aanbiedingen van producten en diensten van Solidmoves Werving & Selectie;
 • Uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met een bemiddeling naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten, referentiechecks;
 • Een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met jou aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren;
 • Een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen;
 • Ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens te verwerken in het kader van een pre-employment screening;
 • Voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountscontrole;
 • Kwaliteitsdoeleinden zoals certificering;
 • Subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen;

Bewaren persoonsgegevens

De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen. Daarin wordt het volgende onderscheid gemaakt:

Ingeschreven uitzendkracht

Uw bemiddelingsgegevens (CV, werkervaring, opleiding, testresultaten en dergelijke) mogen maximaal 4 weken bewaard worden. Aan u kan uitdrukkelijk toestemming worden gevraagd om de gegevens maximaal 1 jaar na de sollicitatie te bewaren;

Niet meer werkzame uitzendkracht

Mocht u via Solidmoves Werving & Selectie B.V. werkzaam zijn geweest dan moeten wij uw persoonsgegevens in beginsel uiterlijk twee jaar na de dag waarop u nog werkzaam was, verwijderen. Bepaalde gegevens moeten langer worden bewaard als daarvoor sprake is van een wettelijke minimumbewaartermijn;

Verwerken van ziekteverzuim- en gezondheidsgegevens

Er zullen geen medische gegevens worden vastgelegd in een personeelsdossier. Solidmoves Werving & Selectie B.V. mag enkel bepaalde gegevens over ziekteverzuim registreren zoals:

 • Het telefoonnummer en (verpleeg)adres, zolang de ziekte daaruit niet herleidbaar is;
 • De vermoedelijke duur van het verzuim;
 • Lopende afspraken en werkzaamheden;
 • Of de werknemer valt onder een van de vangnetbepalingen van de Ziektewet. Dit is na twee maanden dienstverband toegestaan;
 • Of de ziekte verband houdt met een arbeidsongeval;
 • Of er sprake is van een verkeersongeval met verhaalsmogelijkheid;

Delen van persoonsgegevens

Solidmoves Werving & Selectie B.V. werkt samen met een externe partij genaamd HelloFlex group die de backoffice voor ons verzorgt. Dit backofficebedrijf is gevestigd in Hilversum en regelt zaken zoals salaris, administratieve taken, ziektemeldingen en verzekeringen voor de werknemer. Het Privacy Statement van HelloFlex group kunt u lezen op de website www.helloflexgroup.com/privacy.

Tussen Solidmoves Werving & Selectie B.V. en HelloFlex group, ook wel (sub)verwerkers genoemd, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten.

Beveiliging

Solidmoves Werving & Selectie B.V. spant zich in om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerde hebben toegang tot de gegevens. Werknemers van Solidmoves Werving & Selectie B.V. die toegang hebben tot uw persoonsgegevens, zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan verwerkers die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Solidmoves Werving & Selectie B.V. met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Email

Alle gebruikte servers staan binnen de Europese Unie. De mailservers kunnen mails versleuteld ontvangen en verzenden. Mail wordt door de servers ontvangen en bewaard totdat het bij de ontvanger is afgeleverd. Daarna wordt de mail direct gewist. Van de verzonden/ontvangen mails worden alleen de IP-adressen van de verzender en ontvanger bewaard voor een periode van 1 jaar.

Website

Alle gebruikte servers staan binnen de Europese Unie. Alle data wordt in een database bewaard; wachtwoorden zijn gehashed volgens de standaard methode die door WordPress gebruikt wordt. De schijven van de webservers zijn versleuteld. Back-ups van de database (en daarmee dus ook de gehashte wachtwoorden) en WordPress bestanden worden bewaard op versleutelde harddisks en versleutelde back-up containers. Van gebruikers/bezoekers van de site worden IP adressen, useragent headers en de requests bewaard gedurende 1 jaar in logfiles op de webserver. De site maakt gebruik van HTTPS-versleuteling voor het verzenden van de gegevens. De beveiliging van de website voldoet aan de hedendaagse normen.

Datalek

Is er sprake van (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden via privacy@solidmoves.nl.

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid van Solidmoves Werving & Selectie B.V. voor indirecte schade, waaronder gevolgschade en inkomstenverlies, is in alle gevallen uitgesloten.

Inzagerecht

U kunt ons op elk gewenst moment via privacy@solidmoves.nl dan wel per brief (Solidmoves Werving & Selectie B.V., Mosselweg 12, 8256 RB Biddinghuizen) verzoeken aan te geven welke gegevens wij van u verwerken. Daarnaast kunt u via de hiervoor beschreven procedure verzoeken voor het aanvullen van uw gegevens of te verbeteren dan wel verwijderen. Wij streven ernaar binnen 14 werkdagen na ontvangst van uw verzoek te reageren.

Wanneer u beschikt over een eigen besloten web-omgeving (als uitzendmedewerker), dan kunt u mogelijk ook zelf uw gegevens (gedeeltelijk) aanvullen, verbeteren of verwijderen.

Vragen, opmerkingen en klachten

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot dit Privacy Statement of de manier waarop Solidmoves Werving & Selectie B.V. uw gegevens registreert, gebruikt en verwerkt, dan kunt u deze per e-mail kenbaar maken via privacy@solidmoves.nl dan wel door een brief te sturen naar: Solidmoves Werving & Selectie B.V., Mosselweg 12, 8256 RB Biddinghuizen.

Wijzigingen

Solidmoves Werving & Selectie B.V. kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacy Statement. Wij adviseren u daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen. Het meest actuele Privacy Statement is te allen tijde in te zien op de website van Solidmoves Werving & Selectie B.V..
Deze versie is opgesteld in april 2019.

Wij zijn informeel, loyaal en betrokken.
Wij zeggen niet wat wij doen, maar wij doen wat wij zeggen!